安徽省・黄山

By LIU Yuhong (e-Tour) 、SHINTAKU Setsuko、SHIMIZU Masakatsu/Rieko、Sinly AOKI