四川省・安岳・毘蘆洞(ビルドウ)

By LIU Yuhong (e-Tour), IKEUCHI Kazuko、SHINTAKU Setsuko,SHIMIZU Rieko & Sinly AOKI